HSV De oosterscheldevissers

Reglement HSV Oosterscheldevissers

Per 1 januari 1994

 1. Aan de wedstrijd kan een ieder deelnemen indien hij/zij lid is van bovengenoemde vereniging;
 2. Er mag gevist worden met een werphengel. Gevist wordt met ten hoogste 3 haken;
 3. Het in reserve hebben van een gereedgemaakte hengel zonder onderlijn is toegestaan. Beaasde onderlijnen zijn toegestaan;
 4. Er worden 10 clubwedstrijden gevist, waarvan de 7 hoogste tellen voor het kampioenschap;
 5. Voor de wedstrijden, die in aanmerking komen voor het kampioenschap mag alleen gevist worden met zeepieren. Per 1-1-2008 is tijdelijk toegestaan het gebruik van zagers, slikzagers en witte zagertjes. “Geepvissen” is toegestaan, d.w.z. er wordt gebruik gemaakt van ankerlood ( dus niet afdrijven), men mag 1 haak via de hoofdlijn laten zakken (bijv. met behulp van een lichte dobber). Deze lijn mag niet langer dan 1 meter zijn.per 23-2-2010 mag op deze haak een stuk vis of hart zitten “Pendule”- worpen zijn niet toegestaan;
 6. Er zullen ook enkele vrije wedstrijden georganiseerd worden, waar gevist mag worden met zagers of pieren;
 7. Een half uur voor de wedstrijd mag onder geen voorwaarden gevist worden op het voor de wedstrijd uitgezette parcours;
 8. Alleen de gevangen vis aan eigen uitrusting telt mee ( geen afgeworpen lijnen). Aangehaakte dode vis wordt niet geteld. Tezamen door twee of meerdere deelnemers in de bek aangehaakte vis, telt voor iedere der betrokkenen voor een gehele vis;
 9. Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water halen. De op dat ogenblik aangehaakte vis telt mee;
 10. De gevangen bovenmaatse vissen worden door de deelnemer zelf vastgehecht aan een draad, welke hem door de controleur zal worden uitgereikt en dient zodanig te geschieden, dat losraken wordt vermeden. Dit vasthechten is voor rekening en risico van de deelnemer en mag niet door de controleur worden gedaan. De gevangen bovenmaatse vis wordt direct na de wedstrijd aan de controleur afgegeven en vervalt aan de vereniging;
 11. De gevangen bovenmaatse vissen worden door de deelnemer zelf vastgehecht aan een draad, welke hem door de controleur zal worden uitgereikt en dient zodanig te geschieden, dat losraken wordt vermeden. Dit vasthechten is voor rekening en risico van de deelnemer en mag niet door de controleur worden gedaan. De gevangen bovenmaatse vis wordt direct na de wedstrijd aan de controleur afgegeven en vervalt aan de vereniging;
 12. Het is verboden ondermaatse vis ter weging aan te bieden, overtreding  kan uitsluiting tot gevolg hebben
 13. Ondermaatse vis moet, na aantekening op de kaart, onmiddellijk worden teruggezet;
 14. Gevist wordt om het hoogste aantal punten. De puntentelling is als volgt:
   1. Bovenmaatse vis wordt gewogen en gehonoreerd met 1 punt per gram;
    Per 17-1-2015: Ondermaatse vis van 10 t/m 14 cm.,10 cm is 10 gram; 11 cm is 11 gram; 12 cm is 12 gram; 13 cm is 13 gram en 14 cm is 14 gram.
    Per 1-1-2007 is voor ondermaatse vis vanaf 15 cm.  een lijst met puntenwaardering goedgekeurd.
 15. Bij een gelijk aantal punten beslist het hoogste aantal vissen. Is dit ook gelijk, dan beslist het hoogste aantal maatvissen.
  Bij gevangen vis tussen de 2  20 cm. en de wettelijke maat beslist de hoogste cm. Daarna beslist het lot, zie art. 14.
  Per 1-1-2007 zie de lijst met puntenwaardering;
 16. Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, beschadigingen enz;
 17. Men mag op het wedstrijdterrein geen haken, papier of dergelijke achter laten. Er mag geen schade toegebracht worden aan dijken/bermen;
 18. Het inleggeld voor de wedstrijden wordt bepaald in de algemene vergadering.
 19. Het prijzenschema is vastgesteld van 1 op 3;
 20. Bij weging van de vis kunnen 2 leden aanwezig zijn. De gevangen vis zal pas na de prijsuitreiking van de draad gaan, dit in verband met eventuele meningsverschillen betreffende de uitslag;
 21. Bij het afhalen der kaarten voor de wedstrijd zal ieder zijn eigen plaatsnummer trekken;
 22. Indien een deelnemer niet op de prijsuitreiking aanwezig kan zijn, dient hij dit aan 1 van de bestuursleden te melden, anders zal zijn prijs als vervallen worden beschouwd. Indien geen vis wordt gevangen en daardoor de prijzen moeten worden uitgeloot, dan dient de deelnemer persoonlijk aanwezig te zijn;
 23. Er wordt gevist vanaf het droge. Waden of te water gaan is verboden;
 24. De wedstrijd kan worden ingekort wanneer noodweer of de veiligheid der deelnemers zulks wenselijk maakt. Op 5-6-1992 is beslist dat men 2/3 van de tijd gevist moet hebben, anders wordt de wedstrijd opnieuw gevist;
 25. Ieder vist vanaf de plaats welke hij bij loting heeft verkregen. Het op verzoek bij elkaar plaatsen van leden kan geschieden d.m.v. een bisnummer. De onderlinge afstand moet tenminste 5 meter bedragen;
 26. Hulp van anderen is niet toegestaan wat betreft ingooien en uitdraaien. Voor sport-lichamelijk-gehandicapten kan uitzondering worden gemaakt;
 27. De weging heeft plaats onmiddellijk na het einde van de wedstrijd. De prijsuitreiking ongeveer een uur na de wedstrijd;
 28. Puntentelling: Deelnemers zonder vis krijgen 10 punten minder dan de laatste met vis. Bij wedstrijden zonder gevangen vis is het hoogste aantal punten voor alle deelnemers 90 punten;
 29. Puntentelling: Deelnemers zonder vis krijgen 10 punten minder dan de laatste met vis. Bij wedstrijden zonder gevangen vis is het hoogste aantal punten voor alle deelnemers 90 punten;
 30. De algemeen kampioen zal een wisselbeker toegekend worden voor 1 jaar. Wordt diegene ook volgend jaar kampioen dan zal die definitief in zijn bezit komen; diegene, die 3 keer onderbroken kampioen is geweest, zal ook de wisselbeker uitgereikt worden;
 31. Het aanvang- en eindsignaal zal d.m.v. doelmatige middelen aangegeven worden;
 32. Iedere deelnemer dient met het reglement op de hoogte te zijn.

reglement Tholen cup

 1. Iedereen die lid is van een hengelsportvereniging gevestigd op het eiland Tholen mag deelnemen op vertoon van een geldig lidmaatschap bewijs (VISpas).
 2. Begin en einde van de wedstrijd wordt gegeven d.m.v. een geluidsignaal. Voor aanvang van de wedstrijd mag er niet op het parcours gevist worden. Bij het eindsignaal dient men de lijn onmiddellijk op te halen, gevangen vis telt mee.
 3. Er mag met 1 hengel worden gevist, voorzien van hooguit 3 haken. Een reservehengel voorzien van molen, doch zonder onderlijn is toegestaan.
 4. Beaasde onderlijnen zijn toegestaan.
 5. Pendule-worpen zijn verboden.
 6. Het vissen met 1 dobber is toegestaan, mits met ankerlood gevist wordt!
 7. Er wordt gevist van het droge. Waden of te water gaan is verboden.
 8. Aas is vrij, behalve zachte krab. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de deelnemer.
 9. De controleur is gerechtigd om tas, koffer, aasbak, etc te controleren.
 10. Er wordt gevist volgens een omrekentabel. De controleur noteert de vissoort en de daarbij behorende centimeters. Vis vanaf 10cm telt. Er wordt naar boven afgerond.
 11. Levende- en ondermaatse vis wordt na meting teruggezet. Dode vis wordt meegenomen door de controleur.
 12. Gevangen vis dient zorgvuldig van de haak te worden verwijderd; verminkte vis wordt niet gewaardeerd.
 13. Vis, gevangen aan onderlijnen, die niet rechtstreeks aan de hengel zijn verbonden tellen niet mee. Door meerdere deelnemers tegelijk gevangen vis en in de bek is aangehaakt, telt voor iedere deelnemer.
 14. Er wordt gevist in twee vakken. De nummers 1 van elk vak worden 1e en 2e. De nummers 2 van elk vak worden 3e en 4e, enz.
 15. Bij gelijke stand tussen deelnemers/verenigingen beslist de volgende rangorde: 1. Aantal vissen; 2. Grootste vis; 3. Loting.
 16. Het klassement voor verenigingen wordt bepaald door de beste 5 deelnemers van een vereniging op klassementspunten.
 17. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het wedstrijdparcours en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het wegraken of beschadigen van eigendommen of lichamelijk letsel van een der deelnemers of derden. Deelname is voor eigen risico.
 18. Er mag geen papier, plastic, nylondraad, vishaken of enig ander afval op het terrein van de wedstrijd worden achtergelaten.
 19. De wedstrijd gaat ten allen tijde door. Deze kan echter worden ingekort door noodweer of als de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. De op dat moment gevangen vis is bepalend voor de uitslag.
 20. Protesten dienen onmiddellijk na de wedstrijd te worden ingediend bij de hoofdcontroleur.
 21. Beslissingen van de wedstrijd-jury zijn bindend.
 22. In alle gevallen, waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijd jury